วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554

คำอธิบายรายวิชา,วัตถุประสงค์,เนื้อหา

คำอธิบายรายวิชา  

        ความหมายความสำคัญองค์ประกอบและพัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่การใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน การประมวลผลข้อมูล  ฐานข้อมูล  การจัดการและการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ต  การสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย ฯลฯ สำหรับการพัฒนาสมรรถภาพความเป็นครู

วัตถุประสงค์